Welkom op onze website! We zijn zo blij om je bij ons te hebben. Op onze website vindt u het laatste nieuws en informatieve artikelen over uiteenlopende onderwerpen. We zijn er zeker van dat u hier iets nuttigs zult vinden en een goede tijd zult hebben.

logo
Ecommerce Sprint

Algemene voorwaarden

AKKOORD MET ONZE WETTELIJKE VOORWAARDEN

Wij zijn ( 'Bedrijf', 'wij', 'ons', of 'onze') .

Wij beheren de website (de 'Site'), evenals alle andere gerelateerde producten en diensten die verwijzen naar of linken naar deze juridische termen (de 'Juridische voorwaarden') (gezamenlijk de 'Diensten').

__________

U kunt contact met ons opnemen via e-mail op [email protected] of per post naar Jan Evertsenstraat 23, 1057 BL Amsterdam, Nederland.

Deze Juridische Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, hetzij persoonlijk, hetzij namens een entiteit ('u'), en , met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Diensten. U gaat ermee akkoord dat u, door toegang te krijgen tot de Services, al deze Juridische Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE JURIDISCHE VOORWAARDEN, IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN OM DE SERVICES TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STAKEN.

We zullen u vooraf op de hoogte stellen van geplande wijzigingen in de Services die u gebruikt. De gewijzigde juridische voorwaarden worden van kracht na het plaatsen of op de hoogte stellen van u door [email protected], zoals vermeld in het e-mailbericht. Door de Services te blijven gebruiken na de ingangsdatum van eventuele wijzigingen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gewijzigde voorwaarden.

We raden u aan een kopie van deze juridische voorwaarden af te drukken voor uw administratie.

INHOUDSOPGAVE

1. ONZE DIENSTEN 2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 3. VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEBRUIKER 4. GEBRUIKERSREGISTRATIE 5. PRODUCTEN 6. AANKOPEN EN BETALING 7. RETOUR-/ RESTITUTIEBELEID 8. SOFTWARE 9. VERBODEN ACTIVITEITEN 10. DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE BIJDRAGEN 11. BIJDRAGEVERGUNNING 12. RICHTLIJNEN VOOR BEOORDELINGEN 13. SOCIALE MEDIA 14. WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN 15. DIENSTENBEHEER 16. PRIVACYBELEID 17. KENNISGEVING EN BELEID VAN DE DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) 18. DUUR EN BEËINDIGING 19. WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN 20. TOEPASSELIJK RECHT 21. GESCHILLENBESLECHTING 22. CORRECTIES 23. DISCLAIMER 24. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID 25. SCHADELOOSSTELLING 26. GEBRUIKERSGEGEVENS 27. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN 28. GEBRUIKERS EN INWONERS VAN CALIFORNIË 29. DIVERSEN 30. NEEM CONTACT MET ONS OP

1. ONZE DIENSTEN

De informatie die wordt verstrekt bij het gebruik van de Diensten is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan een registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land. Dienovereenkomstig doen de personen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Diensten vanaf andere locaties dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetgeving van toepassing is.

De Services zijn niet toegesneden op de naleving van branchespecifieke regelgeving (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), enz.), Dus als uw interacties onderworpen zouden zijn aan dergelijke wetten, mag u de Services niet gebruiken. U mag de Diensten niet gebruiken op een manier die in strijd zou zijn met de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Ons intellectueel eigendom

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten in onze Diensten, met inbegrip van alle broncode, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen in de Diensten (gezamenlijk de 'Inhoud'), evenals de handelsmerken, dienstmerken en logo's die daarin zijn opgenomen (de 'Merken').

Onze inhoud en merken worden beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetten (en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten) en verdragen in de Verenigde Staten en over de hele wereld.

De Inhoud en Merken worden geleverd in of via de Diensten 'ZOALS ZE ZIJN' voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik of interne zakelijke doeleinden.

Uw gebruik van onze Diensten

Onder voorbehoud van uw naleving van deze juridische voorwaarden, inclusief het gedeelte 'VERBODEN ACTIVITEITEN' hieronder, verlenen wij u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor: toegang te krijgen tot de Diensten; en een kopie te downloaden of af te drukken van een deel van de Inhoud waartoe u op de juiste wijze toegang hebt gekregen. uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik of interne zakelijke doeleinden.

Behalve zoals uiteengezet in deze sectie of elders in onze Juridische Voorwaarden, mag geen enkel deel van de Diensten en geen enkele Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Als u gebruik wilt maken van de Diensten, Inhoud of Merken anders dan zoals uiteengezet in deze sectie of elders in onze Juridische Voorwaarden, kunt u uw verzoek richten aan: [email protected]. Als we u ooit toestemming geven om een deel van onze Diensten of Inhoud te plaatsen, te reproduceren of openbaar weer te geven, moet u ons identificeren als de eigenaren of licentiegevers van de Diensten, Inhoud of Merken en ervoor zorgen dat enige auteursrecht- of eigendomskennisgeving verschijnt of zichtbaar is bij het plaatsen, reproduceren of weergeven van onze Inhoud.

We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Services, Inhoud en Merken.

Elke schending van deze Intellectuele Eigendomsrechten vormt een wezenlijke schending van onze Juridische Voorwaarden en uw recht om onze Diensten te gebruiken zal onmiddellijk worden beëindigd.

Uw inzendingen en bijdragen

Lees dit gedeelte en het gedeelte 'VERBODEN ACTIVITEITEN' zorgvuldig door voordat u onze Services gebruikt om inzicht te krijgen in de (a) rechten die u ons geeft en (b) de verplichtingen die u hebt wanneer u inhoud plaatst of uploadt via de Services.

Inzendingen: Door ons rechtstreeks vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie over de Diensten ('Inzendingen') te sturen, gaat u ermee akkoord ons alle intellectuele eigendomsrechten op een dergelijke Inzending over te dragen. U gaat ermee akkoord dat wij eigenaar zijn van deze Inzending en recht hebben op het onbeperkte gebruik en de verspreiding ervan voor enig wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u.

Bijdragen: De Diensten kunnen u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, prikborden, online forums en andere functionaliteit waarin u inhoud en materialen kunt maken, indienen, plaatsen, weergeven, verzenden, publiceren, distribueren of uitzenden naar ons of via de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, muziek, afbeeldingen, opmerkingen, recensies, beoordelingssuggesties, persoonlijke informatie of ander materiaal ('Bijdragen'). Elke Inzending die openbaar wordt geplaatst, wordt ook behandeld als een Bijdrage.

U begrijpt dat Bijdragen zichtbaar kunnen zijn voor andere gebruikers van de Diensten en mogelijk via websites van derden.

Wanneer u Bijdragen plaatst, verleent u ons een licentie (inclusief het gebruik van uw naam, handelsmerken en logo's): Door bijdragen te plaatsen, verleent u ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie om: te gebruiken, kopiëren, reproduceren, distribueren, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden, hertitelen, opslaan, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk weergeven, opnieuw formatteren, vertalen, uittreksel (geheel of gedeeltelijk), en uw Bijdragen (inclusief, maar niet beperkt tot, uw afbeelding, naam en stem) te exploiteren voor welk doel dan ook, commercieel, reclame of anderszins, om afgeleide werken van uw Bijdragen voor te bereiden of op te nemen in andere werken en om de licenties die in deze sectie worden verleend in sublicentie te geven. Ons gebruik en distributie kan plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.

Deze licentie omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, indien van toepassing, en alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u verstrekt.

U bent verantwoordelijk voor wat u plaatst of uploadt: Door ons Inzendingen te sturen en/of Bijdragen te plaatsen via een deel van de Diensten of door Bijdragen toegankelijk te maken via de Diensten door uw account via de Diensten te koppelen aan een van uw sociale netwerkaccounts: bevestigen dat u onze 'VERBODEN ACTIVITEITEN' hebt gelezen en ermee akkoord gaat en dat u geen Inzending zult plaatsen, verzenden, publiceren, uploaden of verzenden via de Diensten, noch een Bijdrage zult plaatsen die illegaal, intimiderend, haatdragend, schadelijk, lasterlijk, obsceen, pestend, beledigend, discriminerend, bedreigend voor een persoon of groep, seksueel expliciet, vals, onnauwkeurig, bedrieglijk of misleidend is; voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, afstand doen van alle morele rechten op een dergelijke Inzending en/of Bijdrage; garanderen dat een dergelijke Inzending en/of Bijdragen origineel voor u zijn of dat u over de nodige rechten en licenties beschikt om dergelijke Inzendingen en/of Bijdragen in te dienen en dat u de volledige bevoegdheid hebt om ons de bovengenoemde rechten te verlenen met betrekking tot uw Inzendingen en/of Bijdragen; en garanderen en verklaren dat uw inzendingen en/of bijdragen geen vertrouwelijke informatie vormen. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Inzendingen en/of Bijdragen en u stemt er uitdrukkelijk mee in om ons te vergoeden voor alle verliezen die wij kunnen lijden als gevolg van uw schending van (a) deze sectie, (b) de intellectuele eigendomsrechten van derden of (c) de toepasselijke wetgeving.

We kunnen uw Inhoud verwijderen of bewerken: Hoewel we niet verplicht zijn om bijdragen te controleren, hebben we het recht om bijdragen op elk gewenst moment zonder kennisgeving te verwijderen of te bewerken als we naar onze redelijke mening dergelijke bijdragen schadelijk of in strijd met deze juridische voorwaarden achten. Als we dergelijke bijdragen verwijderen of bewerken, kunnen we uw account ook opschorten of uitschakelen en u rapporteren aan de autoriteiten.

Inbreuk op het auteursrecht

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat beschikbaar is op of via de Services inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, raadpleegt u onmiddellijk het gedeelte 'DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) NOTICE AND POLICY' hieronder.

3. VERKLARINGEN VAN DE GEBRUIKERS

Door de Diensten te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) alle registratie-informatie die u indient waar, nauwkeurig, actueel en volledig zal zijn; (2) u zult de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaven en dergelijke registratie-informatie indien nodig onmiddellijk bijwerken; (3) u bent handelingsbekwaam en u stemt ermee in deze juridische voorwaarden na te leven; (4) u bent niet minderjarig in het rechtsgebied waar u woont; (5) u geen toegang krijgt tot de Diensten via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (6) u de Diensten niet zult gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (7) uw gebruik van de Diensten niet in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben we het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Services (of een deel daarvan) te weigeren.

4. REGISTRATIE VAN DE GEBRUIKER

Mogelijk moet u zich registreren om de Services te gebruiken. U gaat ermee akkoord uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een door u geselecteerde gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als we naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins aanstootgevend is.

5. PRODUCTEN

We doen er alles aan om de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de producten die beschikbaar zijn op de Diensten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We garanderen echter niet dat de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de producten nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van andere fouten zijn, en uw elektronische display geeft mogelijk niet nauwkeurig de werkelijke kleuren en details van de producten weer. Alle producten zijn afhankelijk van beschikbaarheid en we kunnen niet garanderen dat artikelen op voorraad zijn. We behouden ons het recht voor om producten op elk moment en om welke reden dan ook stop te zetten. Prijzen voor alle producten zijn onder voorbehoud.

6. AANKOPEN EN BETALING

Wij accepteren de volgende betaalmethoden:

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die via de Services worden gedaan. U stemt er verder mee in om account- en betalingsinformatie onmiddellijk bij te werken, inclusief e-mailadres, betaalmethode en vervaldatum van betaalkaart, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Btw wordt toegevoegd aan de prijs van aankopen zoals door ons wordt geacht. We kunnen de prijzen op elk moment wijzigen.

U stemt ermee in om alle kosten te betalen tegen de prijzen die op dat moment van kracht zijn voor uw aankopen en eventuele toepasselijke verzendkosten, en u machtigt ons om dergelijke bedragen in rekening te brengen bij het plaatsen van uw bestelling. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten of vergissingen in de prijsstelling te corrigeren, zelfs als we al om betaling hebben gevraagd of ontvangen.

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die via de Diensten wordt geplaatst, te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde betaalmethode en/of bestellingen die hetzelfde factuur- of verzendadres gebruiken. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

7. RETOUR-/RESTITUTIEBELEID

Lees ons Retourbeleid op de Services voordat u aankopen doet.

8. PROGRAMMATUUR

We kunnen software opnemen voor gebruik in verband met onze Diensten. Als dergelijke software vergezeld gaat van een licentieovereenkomst voor eindgebruikers ('EULA'), zijn de voorwaarden van de EULA van toepassing op uw gebruik van de software. Als dergelijke software niet vergezeld gaat van een EULA, verlenen wij u een niet-exclusieve, herroepbare, persoonlijke en niet-overdraagbare licentie om dergelijke software uitsluitend te gebruiken in verband met onze services en in overeenstemming met deze juridische voorwaarden. Alle software en alle gerelateerde documentatie wordt geleverd 'AS IS' zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, zonder beperking, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. U aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit het gebruik of de prestaties van software. U mag geen software reproduceren of herdistribueren, behalve in overeenstemming met de EULA of deze juridische voorwaarden.

9. VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Services niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Services beschikbaar stellen. De Diensten mogen niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons zijn onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Diensten gaat u ermee akkoord om niet:

10. DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De Services kunnen u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, prikborden, online forums en andere functionaliteit, en kunnen u de mogelijkheid bieden om inhoud en materialen te maken, in te dienen, te plaatsen, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te distribueren of uit te zenden naar ons of op de Services, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk 'Bijdragen'). Bijdragen kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de Diensten en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle bijdragen die u verzendt, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Wanneer u Bijdragen aanmaakt of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarmee dat:

Elk gebruik van de Services in strijd met het voorgaande is in strijd met deze Juridische Voorwaarden en kan onder andere leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Services te gebruiken.

11. BIJDRAGEVERGUNNING

Door uw Bijdragen te plaatsen op een deel van de Diensten of door Bijdragen toegankelijk te maken voor de Diensten door uw account van de Diensten te koppelen aan een van uw sociale netwerkaccounts, verleent u automatisch, en verklaart en garandeert u dat u het recht hebt om ons een onbeperkte, onbeperkte, onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie om dergelijke Bijdragen (geheel of gedeeltelijk) te hosten, te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, openbaar te maken, te verkopen, door te verkopen, door te verkopen, te publiceren, uit te zenden, opnieuw te titelen, te archiveren, op te slaan, op te slaan, publiekelijk uit te voeren, opnieuw te formatteren, te vertalen, over te dragen, uit te zenden (inclusief maar niet beperkt tot, uw afbeelding en stem) voor elk doel, commercieel, reclame of anderszins, en om afgeleide werken van, of dergelijke bijdragen in andere werken op te nemen en sublicenties van het voorgaande te verlenen en toe te staan. Het gebruik en de distributie kan plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.

Deze licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend is of in de toekomst wordt ontwikkeld, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, indien van toepassing, en alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo's en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u verstrekt. U doet afstand van alle morele rechten in uw Bijdragen en u garandeert dat morele rechten niet anderszins zijn bevestigd in uw Bijdragen.

Wij doen geen afbreuk uit aan uw Bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of verklaringen in uw Bijdragen die door u worden verstrekt op enig gebied op de Diensten. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Diensten en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons vrij te stellen van alle verantwoordelijkheid en u te onthouden van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.

We hebben het recht om, naar eigen goeddunken, (1) bijdragen te bewerken, te redigeren of anderszins te wijzigen; (2) om bijdragen opnieuw te categoriseren om ze op meer geschikte locaties op de services te plaatsen; en (3) om bijdragen op elk moment en om welke reden dan ook vooraf te screenen of te verwijderen, zonder kennisgeving. We zijn niet verplicht om uw bijdragen te controleren.

12. RICHTLIJNEN VOOR BEOORDELINGEN

We kunnen u gebieden op de Services aanbieden om beoordelingen of beoordelingen achter te laten. Wanneer u een beoordeling plaatst, moet u voldoen aan de volgende criteria: (1) u moet uit de eerste hand ervaring hebben met de persoon / entiteit die wordt beoordeeld; (2) uw beoordelingen mogen geen aanstootgevende godslastering of beledigende, racistische, beledigende of haatdragende taal bevatten; (3) uw beoordelingen mogen geen discriminerende verwijzingen bevatten op basis van religie, ras, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap; (4) uw beoordelingen mogen geen verwijzingen naar illegale activiteiten bevatten; (5) u mag niet gelieerd zijn aan concurrenten als u negatieve beoordelingen plaatst; (6) u mag geen conclusies trekken over de rechtmatigheid van gedrag; (7) u mag geen valse of misleidende verklaringen plaatsen; en (8) u mag geen campagne organiseren om anderen aan te moedigen om beoordelingen te plaatsen, zowel positief als negatief.

We kunnen beoordelingen naar eigen goeddunken accepteren, weigeren of verwijderen. We zijn absoluut niet verplicht om beoordelingen te screenen of beoordelingen te verwijderen, zelfs als iemand beoordelingen aanstootgevend of onnauwkeurig vindt. Beoordelingen worden niet door ons onderschreven en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs onze meningen of de opvattingen van een van onze gelieerde ondernemingen of partners. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor een beoordeling of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen die voortvloeien uit een beoordeling. Door een beoordeling te plaatsen, verleent u ons hierbij een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, toewijsbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om alle inhoud met betrekking tot beoordeling te reproduceren, te wijzigen, te vertalen, op welke manier dan ook over te dragen, weer te geven, uit te voeren en/of te distribueren.

13. SOCIALE MEDIA

Als onderdeel van de functionaliteit van de Diensten kunt u uw account koppelen aan online accounts die u hebt bij externe dienstverleners (elk van deze accounts, een 'Account van derden') door: (1) uw Inloggegevens voor uw Derdenaccount te verstrekken via de Diensten; of (2) ons toegang te geven tot uw account van derden, zoals is toegestaan onder de toepasselijke algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van elk account van derden. U verklaart en garandeert dat u het recht hebt om de inloggegevens van uw account van derden aan ons bekend te maken en/of ons toegang te verlenen tot uw account van derden, zonder dat u een van de algemene voorwaarden schendt die van toepassing zijn op uw gebruik van de toepasselijke account van derden, en zonder ons te verplichten kosten te betalen of ons te onderwerpen aan gebruiksbeperkingen die zijn opgelegd door de externe serviceprovider van de account van derden. Door ons toegang te verlenen tot accounts van derden, begrijpt u dat (1) we alle inhoud die u hebt verstrekt aan en opgeslagen in uw account van derden (de 'sociale netwerkinhoud') kunnen openen, beschikbaar stellen en opslaan (indien van toepassing), zodat deze beschikbaar is op en via de services via uw account, inclusief maar niet beperkt tot vriendenlijsten en (2) we aanvullende informatie kunnen indienen bij en ontvangen van uw account van derden voor zover u worden op de hoogte gebracht wanneer u uw account koppelt aan het account van derden. Afhankelijk van de accounts van derden die u kiest en afhankelijk van de privacy-instellingen die u hebt ingesteld in dergelijke accounts van derden, kan persoonlijk identificeerbare informatie die u op uw accounts van derden plaatst, beschikbaar zijn op en via uw account op de services. Houd er rekening mee dat als een account van derden of een bijbehorende service niet meer beschikbaar is of onze toegang tot een dergelijke account van derden wordt beëindigd door de externe serviceprovider, de inhoud van sociale netwerken mogelijk niet langer beschikbaar is op en via de services. U hebt de mogelijkheid om de verbinding tussen uw account op de Diensten en uw Accounts van Derden op elk gewenst moment uit te schakelen. HOUD ER REKENING MEE DAT UW RELATIE MET DE EXTERNE SERVICEPROVIDERS DIE ZIJN GEKOPPELD AAN UW ACCOUNTS VAN DERDEN UITSLUITEND WORDT BEHEERST DOOR UW OVEREENKOMST (EN) MET DERGELIJKE EXTERNE SERVICEPROVIDERS. We doen geen moeite om sociale netwerkinhoud voor welk doel dan ook te beoordelen, inclusief maar niet beperkt tot, voor nauwkeurigheid, wettigheid of niet-inbreuk, en we zijn niet verantwoordelijk voor sociale netwerkinhoud. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang hebben tot uw e-mailadresboek dat is gekoppeld aan een Account van derden en uw lijst met contactpersonen die zijn opgeslagen op uw mobiele apparaat of tabletcomputer, uitsluitend om u te identificeren en te informeren over die contacten die zich ook hebben geregistreerd om de Diensten te gebruiken. U kunt de verbinding tussen de Diensten en uw Account van derden deactiveren door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens of via uw accountinstellingen (indien van toepassing). We zullen proberen alle informatie te verwijderen die op onze servers is opgeslagen en die is verkregen via een dergelijk account van derden, behalve de gebruikersnaam en profielfoto die aan uw account zijn gekoppeld.

14. WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN

De Diensten kunnen links bevatten (of u kunt via de Site worden verzonden) naar andere websites ('Websites van Derden') evenals artikelen, foto's, tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, toepassingen, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ('Inhoud van derden'). Dergelijke websites van derden en inhoud van derden worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden waartoe toegang wordt verkregen via de services of inhoud van derden die is geplaatst op, beschikbaar is via of geïnstalleerd is vanaf de services, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of opgenomen in de websites van derden of de derde partij Tevreden. Het opnemen van, linken naar of toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons. Als u besluit de Diensten te verlaten en toegang te krijgen tot de Websites van Derden of om Inhoud van Derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze Juridische Voorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en beleidsregels te lezen, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, van elke website waarnaar u navigeert vanuit de Services of met betrekking tot applicaties die u gebruikt of installeert vanuit de Services. Alle aankopen die u doet via websites van derden zullen via andere websites en van andere bedrijven plaatsvinden, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de toepasselijke derde partij zijn. U gaat ermee akkoord en erkent dat wij de producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden niet onderschrijven en dat u ons vrijwart van enige schade veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien zult u ons aansprakelijk stellen voor eventuele verliezen die u lijdt of schade die aan u is toegebracht met betrekking tot of op enigerlei wijze voortvloeit uit inhoud van derden of enig contact met websites van derden.

15. BEHEER VAN DIENSTEN

We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Services te controleren op schendingen van deze Juridische Voorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze juridische voorwaarden schendt, inclusief maar niet beperkt tot het melden van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, uw Bijdragen of een deel daarvan weigeren, de toegang daartoe beperken, de beschikbaarheid ervan beperken of uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar); (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, van de Services te verwijderen of anderszins uit te schakelen; en (5) de Services anderszins te beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en de goede werking van de Services te vergemakkelijken.

16. PRIVACYBELEID

We geven om gegevensprivacy en -beveiliging. Lees ons Privacybeleid. Door de Diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Juridische Voorwaarden. Houd er rekening mee dat de Services worden gehost in het Verenigd Koninkrijk. Als u de Services opent vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die verschillen van de toepasselijke wetgeving in het Verenigd Koninkrijk, dan draagt u door uw voortgezette gebruik van de Services uw gegevens over naar het Verenigd Koninkrijk en stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in het Verenigd Koninkrijk.

17. KENNISGEVING EN BELEID VAN DE DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA)

Meldingen

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat enig materiaal dat beschikbaar is op of via de Services inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, breng dan onmiddellijk onze Aangewezen Copyright Agent op de hoogte via de onderstaande contactgegevens (een 'Kennisgeving'). Een kopie van uw Kennisgeving wordt verzonden naar de persoon die het materiaal dat in de Kennisgeving wordt geadresseerd, heeft geplaatst of opgeslagen. Houd er rekening mee dat u op grond van de federale wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als u in een kennisgeving een materiële verkeerde voorstelling van zaken geeft. Dus als u niet zeker weet of materiaal dat zich op de Services bevindt of waarnaar door de Services wordt gelinkt, inbreuk maakt op uw auteursrecht, moet u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.

Alle kennisgevingen moeten voldoen aan de vereisten van DMCA 17 U.S.C. § 512(c)(3) en de volgende informatie bevatten: (1) Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt; (2) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op de Services onder de Kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op de Services; (3) identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren; (4) informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop contact kan worden opgenomen met de klagende partij; (5) een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; en (6) een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt.

Verweer

Als u van mening bent dat uw eigen auteursrechtelijk beschermde materiaal uit de Services is verwijderd als gevolg van een fout of verkeerde identificatie, kunt u een schriftelijke tegenkennisgeving indienen bij [ons/onze aangewezen auteursrechtagent] met behulp van de onderstaande contactgegevens (een 'Tegenkennisgeving'). Om een effectieve verweer onder de DMCA te zijn, moet uw verweer in wezen het volgende bevatten: (1) identificatie van het materiaal dat is verwijderd of uitgeschakeld en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of uitgeschakeld; (2) een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de federale districtsrechtbank waarin uw adres zich bevindt, of als uw adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voor elk gerechtelijk district waarin wij zijn gevestigd; (3) een verklaring dat u de betekening of kennisgeving van de partij die de kennisgeving heeft ingediend of de vertegenwoordiger van de partij zult accepteren; (4) uw naam, adres en telefoonnummer; (5) een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw van mening bent dat het materiaal in kwestie is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het te verwijderen of uit te schakelen materiaal; en (6) uw fysieke of elektronische handtekening.

Als u ons een geldige, schriftelijke verweer stuurt die voldoet aan de hierboven beschreven vereisten, zullen we uw verwijderde of uitgeschakelde materiaal herstellen, tenzij we eerst een kennisgeving ontvangen van de partij die de kennisgeving indient om ons te informeren dat een dergelijke partij een gerechtelijke actie heeft aangespannen om u te weerhouden van inbreukmakende activiteiten met betrekking tot het materiaal in kwestie. Houd er rekening mee dat als u materieel verkeerd voorstelt dat de uitgeschakelde of verwijderde inhoud per ongeluk of verkeerde identificatie is verwijderd, u mogelijk aansprakelijk bent voor schade, inclusief kosten en advocaatkosten. Het indienen van een valse verweer is meineed.

Aangewezen auteursrechtagent

18. DUUR EN BEËINDIGING

Deze Juridische Voorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de Diensten gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE JURIDISCHE VOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SERVICES TE WEIGEREN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) AAN EEN PERSOON OM WELKE REDEN DAN OOK OF ZONDER REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF CONVENANT IN DEZE JURIDISCHE VOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET- OF REGELGEVING. WE KUNNEN UW GEBRUIK OF DEELNAME AAN DE SERVICES BEËINDIGEN OF UW ACCOUNT EN ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U HEBT GEPLAATST OP ELK GEWENST MOMENT VERWIJDEREN, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN.

Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als u namens de derde partij handelt. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civielrechtelijke, strafrechtelijke en voorlopige voorzieningen.

19. WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de Services op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie over onze Diensten bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om alle of een deel van de Services op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Diensten.

We kunnen niet garanderen dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn. We kunnen hardware, software of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Services, wat resulteert in onderbrekingen, vertragingen of fouten. We behouden ons het recht voor om de Services op elk moment of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins aan te passen. U gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Services tijdens downtime of beëindiging van de Services. Niets in deze Juridische Voorwaarden zal worden geïnterpreteerd als een verplichting om ons te verplichten de Diensten te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

20. TOEPASSELIJK RECHT

Deze juridische voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Engeland, en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen wordt uitdrukkelijk toegepast. Als uw gewone verblijfplaats zich in de EU, de VS of een van de andere 62 landen bevindt die partij zijn bij het verdrag, beschikt u bovendien over de bescherming die u wordt geboden door dwingende bepalingen van de wet in het land waar u woont. Dit betekent dat u een claim kunt indienen om uw rechten op het gebied van consumentenbescherming met betrekking tot deze juridische voorwaarden te verdedigen in Engeland of in een land dat partij is bij het verdrag waar u woont.

21. GESCHILLENBESLECHTING

Bindende arbitrage

Als u een inwoner van de Europese Unie bent, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze juridische voorwaarden worden opgelost door een arbiter die is aangesteld in overeenstemming met de arbitrage- en interne regels van het Europees Hof van Arbitrage, dat deel uitmaakt van het Europees Centrum voor Arbitrage in Straatsburg. De plaats van arbitrage is Engeland. De voornaamste proceduretaal is het Engels. Het toepasselijke recht voor deze procedure is het recht van Engeland.

Als u een inwoner van de Verenigde Staten bent, worden geschillen opgelost door arbitrage in de Verenigde Staten. Het toepasselijke recht voor deze procedure is het recht van de VS.

Voor inwoners van een ander land zijn de plaats van arbitrage en de procedures dezelfde als die welke zijn vastgesteld voor inwoners van de Europese Unie.

Beperkingen

De partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal zijn tot het geschil tussen de partijen afzonderlijk. Voor zover toegestaan door de wet, (a) zal geen arbitrage worden samengevoegd met een andere procedure; (b) er is geen recht of bevoegdheid voor een Geschil om te worden bemiddeld op basis van groepsvorderingen of om groepsvorderingsprocedures te gebruiken; en (c) er is geen recht of bevoegdheid om een geschil in een vermeende vertegenwoordigende hoedanigheid namens het grote publiek of andere personen in te dienen.

Uitzonderingen op arbitrage

De partijen komen overeen dat de volgende geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen met betrekking tot bindende arbitrage: (a) geschillen die gericht zijn op het afdwingen of beschermen van, of met betrekking tot de geldigheid van, een van de intellectuele eigendomsrechten van een partij; (b) elk geschil dat verband houdt met of voortvloeit uit beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of ongeoorloofd gebruik; en (c) elke vordering tot voorlopige voorziening. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal geen van beide partijen ervoor kiezen om een geschil te beslechten dat valt onder dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar is bevonden en een dergelijk geschil zal worden beslecht door een bevoegde rechtbank binnen de rechtbanken die hierboven zijn vermeld voor jurisdictie, en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

22. CORRECTIES

Er kan informatie op de Services zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de Services op elk moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.

23. AFWIJZING VAN BEROEP

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP EEN AS-IS EN AS-AVAILABLE BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SERVICES EN UW GEBRUIK ERVAN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WE GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SERVICES OF DE INHOUD VAN WEBSITES OF MOBIELE APPLICATIES DIE AAN DE SERVICES ZIJN GEKOPPELD EN WE AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN INHOUD EN MATERIALEN, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, (3) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ENIGE EN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE OVERDRACHT NAAR OF VAN DE DIENSTEN, (5) BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF DERGELIJKE DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ NAAR OF VIA DE DIENSTEN KUNNEN WORDEN VERZONDEN, EN/OF (6) EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OPGELOPEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR IS GESTELD VIA DE SERVICES. WE GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EEN PRODUCT OF DIENST DIE WORDT GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SERVICES, EEN WEBSITE MET HYPERLINKS OF EEN WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE WORDT WEERGEGEVEN IN EEN BANNER OF ANDERE ADVERTENTIES, EN WE ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGERLEI WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET MONITOREN VAN TRANSACTIES TUSSEN U EN EXTERNE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. NET ALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ELK MEDIUM OF IN ELKE OMGEVING, MOET U UW GEZOND VERSTAND GEBRUIKEN EN WAAR NODIG VOORZICHTIG ZIJN.

24. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, EXEMPLARISCHE, INCIDENTELE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE, INCLUSIEF GEDERFDE WINST, GEDERFDE INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SERVICES, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE ANDERSLUIDENDE BEPALINGEN IN DIT DOCUMENT, IS ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U, INDIEN VAN TOEPASSING, AAN ONS HEBT BETAALD GEDURENDE DE PERIODE VAN ZES (6) MAANDEN VOORAFGAAND AAN ENIGE OORZAAK VAN ACTIE DIE ZICH VOORDOET. BEPAALDE AMERIKAANSE STAATSWETTEN EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

25. VRIJWARING

U stemt ermee in om ons, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria en -uitgaven, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) uw bijdragen; (2) gebruik van de Diensten; (3) schending van deze juridische voorwaarden; (4) elke schending van uw verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze Juridische Voorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) elke openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Diensten met wie u via de Diensten verbonden bent. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak waarvoor u ons schadeloos moet stellen, en u stemt ermee in om op uw kosten mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze schadeloosstelling zodra we ons ervan bewust worden.

26. GEBRUIKERSGEGEVENS

We bewaren bepaalde gegevens die u naar de Services verzendt met het oog op het beheer van de prestaties van de Services, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Services. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens uitvoeren, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die verband houden met enige activiteit die u hebt ondernomen met behulp van de Services. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht om actie tegen ons te ondernemen als gevolg van dergelijk verlies of corruptie van dergelijke gegevens.

27. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de Diensten, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in om elektronische communicatie te ontvangen en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de Services verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE RECORDS, EN MET ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEID EN RECORDS VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SERVICES ZIJN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten onder statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische records vereisen, of voor betalingen of het verlenen van credits op een andere manier dan elektronische middelen.

28. GEBRUIKERS EN INWONERS VAN CALIFORNIË

Als een klacht bij ons niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 of telefonisch op (800) 952-5210 of (916) 445-1254.

29. OVERIG

Deze juridische voorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op de services of met betrekking tot de services zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Juridische Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal niet werken als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Deze juridische voorwaarden werken voor zover toegestaan door de wet. We kunnen op elk moment een of al onze rechten en verplichtingen aan anderen toewijzen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Als een bepaling of een deel van een bepaling van deze juridische voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling of een deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze juridische voorwaarden en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie ontstaan tussen u en ons als gevolg van deze Juridische Voorwaarden of het gebruik van de Diensten. U gaat ermee akkoord dat deze juridische voorwaarden niet tegen ons zullen worden uitgelegd op grond van het feit dat u ze hebt opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verweren die u mogelijk hebt op basis van de elektronische vorm van deze juridische voorwaarden en het gebrek aan ondertekening door de partijen om deze juridische voorwaarden uit te voeren.

30. NEEM CONTACT MET ONS OP

Om een klacht met betrekking tot de Diensten op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Diensten, kunt u contact met ons opnemen via:

Jan Evertsenstraat 23, 1057 BL Amsterdam, Nederland

{Phkoole}

[email protected]